I.Mahmut Dönemi (1730-1754):

Humbaracı ve topçu ocakları yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Hendesehane kuruldu. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okul.(1734) Orduda Avrupalı uzmanlardan yararlanıldı.(Comte de Borneval–Humbaracı Ahmet Paşa)

Lale Devri (1718–1730):

Avrupa’da ilk geçici elçilikler açıldı. İlk itfaiye kuruldu. Bunlara tulumbacılar diyorlardı. Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi. İstanbul’da kumaş, Yalova’da kâğıt, Kütahya ve İznik’te çini fabrikası açıldı. Mimari eserlerde batı etkisi başladı. Devrin ünlü şairi, NEDİM, ünlü minyatür sanatçısı LEVNİ, ünlü Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim paşadır. İbrahim müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu. (1727)

II. Osman (Genç Osman / 1618-1622):

II.Osman yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir. II.Osman saray dışından evlenmiştir. II.Osman Şeyhülislam’ın yetkilerini kısıtlamıştır. II.Osman Yenilik karşıtları (Özellikle yeniçeriler tarafından çıkarılan bir isyan sonucu öldürülmüştür.) II.Osman isyan sonucunda öldürülen ilk padişahtır.

Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

  Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu. Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı. Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi. Donanma güçlendirildi. Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi. Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

Aldülmecit Döneminde Yapılan Islahatlar (1839-1861):

Batı etkisiyle nizamiye mahkemeleri kuruldu. Şirket-i Hayriye adı verilen ilk deniz yolu işletmesi kuruldu.(1851) Kız öğrenciler için rüştiyeler açıldı. İlk demir yolları bu dönemde yapıldı. Arazi kanunu çıkarılarak özel mülkiyet anlayışı gelişti. Darül Muallimin (Öğretmen okulu) ve mülkiye mektebi açıldı. İl genel meclisleri kuruldu. İlk dış borç bu dönemde alındı. Askerlik vatan görevi haline getirildi….

Tanzimat Dönemi (1839-1879):

Osmanlı Devlet’inde Tanzimat fermanı ile padişah ilk kez kendi üstünde bir gücü, hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Rüşvet ve iltimasın ortadan kaldırılacağı belirtilmiştir. Özel mülkiyet hakkının korunacağı Herkesin mahkemeler önünde eşit olacağı Askerlik islerinin yeniden düzenleneceği Vergilerin adaletli olarak toplanacağı Tüm vatandaşların can,ırz,mal ve namus güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağı tanzimat fermanında belirtilmiştir.

II. Mahmut Dönemi (1808-1839)

II. Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı.(1808).Bu belge Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belgedir. II. Mahmut Döneminde yapılan Islahatlar: İdari Alanda yapılan ıslahatlar; Pasaport uygulamasına geçildi. Posta örgütü kuruldu. Memur kıyafetleri değiştirildi. Tımar sistemi kaldırıldı. Müsadere usulü kaldırıldı. Ayanlık kaldırıldı. Divan kaldırıldı.Heyeti vükela (Bakanlar kurulu) kuruldu. Askeri Alanda Yapılan Islahatlar;…

III. Selim Islahat Hareketleri 1789-1807:

İlk Köklü ıslahat III.selim döneminde başlar. III Selim döneminde yapılan tüm ıslahat hareketlerine “Nizam-ı cedid” (Yeni Düzen) adı verilmiştir. III Selim Döneminde yapılacak ıslahatlar belli bir plan ve program çerçevesinde yapılmıştır. Nizam-ı cedit adı verilen batı tarzında bir ordu kurulmuştur. Nizam-ı cedit adı verilen ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için irad-ı cedit adı verilen yeni bir hazine…

Ö Harfi İle Başlayan Erkek Bebek isimleri ve anlamları

ÖCAL :    Öc almaktan, intikam alan , “ Öc ve Al (Emir sözü) “ Birleşik isimdir. ÖDÜL :    Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan ÖGEDAY :    Çok akıllı                                                                          ÖĞÜN :    Yücel, gurur duy ; Zaman, vakit ; Kez, defa ; Önde, ileride ÖĞÜNÇ :    Övünülecek şey ÖĞÜT : …

İ Harfi İle Başlayan Erkek Bebek isimleri ve anlamları

İBRAHİM : İbranice’ de “ Hakların Babası “ anlamında bir isimdir. Arapça’ da “Acıması Bol” anlamında bir addır. İDRİS : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi İHSAN : Bağışlamak, yardım etmek, iyiliketmek İLBEY : Egemen olan ; ilin beyi (yöneticisi) ; “İl ve Bey” Birleşik isimdir. İLCAN : Ülkede en sevilen ; yaşadığı ilinde…

  • Atatürk İlköğretim Okulu
  • Fevzi Çakmak İlkokulu
  • Sarıkaya İlkokulu
  • Yeşilyenice İlköğretim Okulu
  • Uzunlu Atatürk İlkokulu