Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

  Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu. Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı. Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi. Donanma güçlendirildi. Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi. Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

II. Mahmut Dönemi (1808-1839)

II. Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı.(1808).Bu belge Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belgedir. II. Mahmut Döneminde yapılan Islahatlar: İdari Alanda yapılan ıslahatlar; Pasaport uygulamasına geçildi. Posta örgütü kuruldu. Memur kıyafetleri değiştirildi. Tımar sistemi kaldırıldı. Müsadere usulü kaldırıldı. Ayanlık kaldırıldı. Divan kaldırıldı.Heyeti vükela (Bakanlar kurulu) kuruldu. Askeri Alanda Yapılan Islahatlar;…

I. Meşrudiyet’in İlanı (23 Aralık 1876)

23 Aralık 1876’da tarihimizdeki ilk anayasa olan kanun-i Esasi ilan edildi.Böylece meşrudiyet dönemi başladı.İlk kez meclis açıldı. Kanun-i Esasi-ye Göre devlet 3 bölümden Oluşmaktadır. 1)    Yasama Yetkisi : Meclis-i Ayan (Padişahın atadığı vekiller) Meclis-i Mebusan (Halkın Sectiği vekiller) 2)  Yürütme Yetkisi: Padişah Sadrazam Vekiller 3) Yargı Yetkisi : Yüce Divan Mahkemeler Kanun-i Esasi ile halk…

Yerleşme Çeşitleri

Kentsel Yerleştirme : Sanayi Kentleri Tarım kentleri Kültür Kenleri Dini kentler Liman kentleri Ticaret kentleri Turizim Kentleri Kırsal Yerleşmeler : Köyaltı : Yayla Kom Mezra Ağıl oba Divan Çiftlik Dam Köy : Toplu Yerleşme Dağınık yerleşme Mesken Tipleri : Ahşap Meskenler Taş Meskenler Toprak Meskenler Betonarme Meskenleri

  • Küçükkoraş İlkokulu
  • Taştepe İlkokulu
  • Aşağı Sarıca Ortaokulu
  • Avcılar İlkokulu
  • Hakan Akbıyık İlköğretim Okulu