Lale Devri (1718–1730):

Avrupa’da ilk geçici elçilikler açıldı. İlk itfaiye kuruldu. Bunlara tulumbacılar diyorlardı. Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi. İstanbul’da kumaş, Yalova’da kâğıt, Kütahya ve İznik’te çini fabrikası açıldı. Mimari eserlerde batı etkisi başladı. Devrin ünlü şairi, NEDİM, ünlü minyatür sanatçısı LEVNİ, ünlü Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim paşadır. İbrahim müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu. (1727)

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661–1679)

  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa babası Mehmet paşa dönemindeki ıslahatlara devam etti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit fethedildi.(1669) Denizlerdeki son fetih. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 11.yy daki son kazançlı antlaşma (1672- Bucaş Antlaşması) imzalandı.

Köprülü Mehmet paşa (1656–1661):

Köprülü Mehmet paşa bazı koşulları öne sürerek göreve gelmeyi kabul etti. Köprülü Mehmet paşa geniş yetkiler ile donatıldı. Köprülü Mehmet paşa isyanları bastırdı. Köprülü Mehmet paşa her alanda belirli düzenlemeler yaptı. Köprülü Mehmet paşa Çanakkale boğaz’ındaki Venedik ablukasına son vererek ülkeyi rahatlattı.  

IV. Murat (1623-1640):

IV. Murat tütün ve içkiyi yasaklamıştır. IV. Murat isyanları bastırmıştır. IV. Murat isyancıların ele başlarını şiddetle cezalandırmıştır. IV. Murat devletin duraklama sebeplerini koçi bey’e hazırlattığı raporla tespit etmiştir.

II. Osman (Genç Osman / 1618-1622):

II.Osman yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir. II.Osman saray dışından evlenmiştir. II.Osman Şeyhülislam’ın yetkilerini kısıtlamıştır. II.Osman Yenilik karşıtları (Özellikle yeniçeriler tarafından çıkarılan bir isyan sonucu öldürülmüştür.) II.Osman isyan sonucunda öldürülen ilk padişahtır.

I. Ahmet (1603-1617):

  Ekber ve Erşed yasasını  çıkardı. Kafes usulüne geçildi Veziriazam kuyucu murat Paşa Celali isyanlarını sertlik ile bastırdı.

Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

  Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu. Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı. Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi. Donanma güçlendirildi. Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi. Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

Islahat Fermanı (1856):

Islahat fermanı, azınlıklara il genel meclislerine üye olma hakkı sağlamıştır. Islahat fermanı ile azınlıklar devlet memuru olabilme hakkı kazanmıştır. Islahat fermanı ile azınlıklardan alınan Cizre vergisi kaldırılmıştır. Islahat fermanı ile azınlıklar adalet önünde ve vergi ödemede Müslümanlar ile aynı haklara sahip olmuşlardır. Islahat fermanı ile azınlıklara aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacaktı. Islahat fermanı ile…

Tanzimat Dönemi Meclisleri :

Meclis-i Vala-i Ahkam-ı Adliye: II. Mahmut Döneminde kurulmuştur. Tanzimat döneminde yeniden düzenlenmiş, Kanun ve yönetmelikler hazırlanmıştır. Meclis-i Al-i Tanzimat: Meclis-i vala-i Ahkam-ı Adliye’nin işlerinin yoğunluğundan dolayı kanun ve yönetmelik hazırlama görevi bu meclise verildi. Şura-i Devlet: Bugünkü Danıştay’ın karşılığı olup hem bir yüksek mahkeme, hem de devlet danışma organıdır. Dıvan-ı Ahkam-ı Adliye: Önce yüksek mahkeme…

Aldülmecit Döneminde Yapılan Islahatlar (1839-1861):

Batı etkisiyle nizamiye mahkemeleri kuruldu. Şirket-i Hayriye adı verilen ilk deniz yolu işletmesi kuruldu.(1851) Kız öğrenciler için rüştiyeler açıldı. İlk demir yolları bu dönemde yapıldı. Arazi kanunu çıkarılarak özel mülkiyet anlayışı gelişti. Darül Muallimin (Öğretmen okulu) ve mülkiye mektebi açıldı. İl genel meclisleri kuruldu. İlk dış borç bu dönemde alındı. Askerlik vatan görevi haline getirildi….

Tanzimat Dönemi (1839-1879):

Osmanlı Devlet’inde Tanzimat fermanı ile padişah ilk kez kendi üstünde bir gücü, hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Rüşvet ve iltimasın ortadan kaldırılacağı belirtilmiştir. Özel mülkiyet hakkının korunacağı Herkesin mahkemeler önünde eşit olacağı Askerlik islerinin yeniden düzenleneceği Vergilerin adaletli olarak toplanacağı Tüm vatandaşların can,ırz,mal ve namus güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağı tanzimat fermanında belirtilmiştir.

  • Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi
  • Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Kızılin Yılmaz Yığılı İlköğretim Okulu
  • Korgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulu
  • Halk Eğitim Merkezi